Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.4.2018

2018-11-08 09:40:26 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV z przebudową przyłączy, wymianą i demontażem istniejących odcinków linii w Nieprowicach i Niegosławicach

W dniu 07 listopada 2018 roku wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucji S.A. Oddział w Skarżysko Kamiennej dotyczące budowy linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przebudową przyłączy wymianą i demontażem odcinków istniejącej sieci w miejscowości Nieprowice i Niegosławice.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 20 grudnia 2018 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: