Zgłoszenie budowy odcinka kanalizacji deszczowej w Pińczowie

2018-04-16 12:32:01 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka 50 m kanalizacji deszczowej w Pińczowie Nr AB.VI.6743.1.1.2018

W dniu 06 kwietnia 2018 roku wpłynęło zgłoszenie budowy odcinka 50 m kanalizacji deszczowej w Pińczowie na działkach nr ewid. 44/2 na obrębie 9, 174 na obrębie 7 i 301/3 na obrębie 8 w ramach przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 768 długości ok.27 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/".

W dniu 27 kwietnia 2018 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: