Konkurs - Referent w dziale Finansowo - Księgowym

2018-04-13 08:51:46 Aktualności

PUP Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie
ul. Złota 7, 28-400 Pińczów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent w Dziale Finansowo - Księgowym - 1 etat
Ogłoszenie Nr 1/2018

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM URZĘDNICZYM:

Niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Ukończone 18 lat.
3. Wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne.
4. Co najmniej 5 - letni staż pracy związany z finansami.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na danym stanowisku.
9. Znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.18.138) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
10. Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
ustawy o podatkach.
11. Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257).
12. Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2016 r. poz. 922).
13. Znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych.
14. Znajomość obsługi programu BeSTi@.
15. Znajomość obsługi programu Płatnik.
16. Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) i urządzeń biurowych.


Dodatkowe:
1. Obowiązkowość
2. Sumienność
3. Dokładność
4. Komunikatywność
5. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku, a także w zespole
6. Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
7. Umiejętność stosowania przepisów

II. ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Kwalifikowanie dowodów księgowych w celu ich prawidłowego zaewidencjonowania
w księgach rachunkowych.
2. Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
3. Ewidencja wydatków i dochodów budżetowych w ujęciu analitycznym.
4. Uzgadnianie wydatków budżetowych w układzie wydatek - koszt z rachunkiem bankowym.
5. Analizowanie rozrachunków.
6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
7. Fundusze europejskie - sporządzanie wniosków o płatność.
8. Organizacja i przeprowadzenie inwentaryzacji .

III. WARUNKI PRACY NA DANYM STANOWISKU:
1. Czas pracy zgodny z 8 - godzinną normą dobową i 40 godzinną tygodniową normą czasu pracy .
2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym.
3. Praca administracyjno-biurowa z narażeniem na sytuacje stresujące.
4. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.
5. Stanowisko usytuowane na I piętrze budynku przy ul. Złota 7, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku: występują schody, nie ma windy.
6. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z późn.zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie.

IV. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
W miesiącu marcu 2018r. tj, miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
wyniósł 0%.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV i list motywacyjny oraz dodatkowo posiadane referencje i rekomendacje.
2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i uprawnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
3. Kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem).
4. Kwestionariusz osobowy - wg. wzoru określonego w załączniku nr 1.
5. Oświadczenie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu
z pełni praw publicznych oraz że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - wg wzoru określonego w załączniku nr 2.
6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie
na określonym stanowisku.
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) - wg wzoru określonego w załączniku nr 3.
8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów, I piętro - pokój nr 2 (sekretariat)
lub przesłać pocztą w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 roku do godziny 9.00 na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Ul. Złota 7
28- 400 Pińczów

w zaklejonych kopertach z podanym adresem nadawcy z dopiskiem: "Dotyczy naboru
na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Finansowo - Księgowym,
ogłoszenie nr 1/2018".


Inne informacje:
1. Oświadczenia muszą być opatrzone i podpisane własnoręcznie.
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 902)" i podpisane własnoręcznie.
3. Brak wymaganych oświadczeń, dokumentów lub ich niewłaściwa treść,
brak własnoręcznych podpisów i dat pod życiorysem, listem motywacyjnym skutkować będzie odrzuceniem dokumentów aplikacyjnych i niezakwalifikowania kandydata do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.
4. Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie
po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
5. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie
o metodzie, miejscu i terminie kolejnego etapu naboru.
6. Dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji
będą odbierane osobiście przez zainteresowanych przez okres 14 dni od ogłoszenia informacji o wynikach naboru, a po bezskutecznym upływie tego terminu protokolarnie zniszczone.
7. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.pinczow.praca.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie.


Pińczów, dnia 12.04.2018r.
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy

Anna Gawrońska

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Zobacz również: