Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - Gmina Pińczów

2017-11-27 13:47:34 Aktualności

Zgłoszenie budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Pińczowie

W dniu 24 listopada 2017 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Gminy Pińczów, dotyczące zamiaru budowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Pińczowie, działki nr ewid. 85, 59/17, 59/18, 22/11, 22/12, 233, 235, 255

.....................................................

 W dniu 15 grudnia 2017 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: