Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

2017-11-24 14:43:12 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia terenu w Pińczowie na obrębie 8

W dniu 23 listopada 2017 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie, dotyczące zamiaru budowy linii kablowej oświetlenia terenu w Pińczowie przy ul.Jana Pawła II, na działkach nr ewid. 291/4, 292/1, 292/2, 292/3.

.................................. 

 W dniu 14 grudnia 2017 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: