Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - Wodociągi Pińczowskie

2017-11-15 12:11:30 Aktualności

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej przy ul. 7 Źródeł w Pińczowie

W dniu 06 listopada 2017 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Spółki Wodociągi Pińczowskie, dotyczące zamiaru budowy odcinka  sieci wodociągowej przy ul. 7 Źródeł w Pińczowie, na działkach nr ewid. 82/2, 131/8, 131/9.

..................................................................

 W dniu 27 listopada 2017 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: