08.11.2017

2017-11-13 08:43:37 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a   się,   że na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach  z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 72, 25-602 Kielce, zostało wszczęte w dniu    19.10.2017r.( uzupełnienie w dniu 07.11.2017r.)  postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z  wykonaniem inwestycji pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km (Budowa obwodnicy Pińczowa)”

Pozwolenie wodnoprawne obejmować będzie:

- wykonanie 14  wylotów służących do odprowadzania wód opadowych do ziemi,

- wykonanie 69 przepustów  mających za zadanie przeprowadzenie wód opadowych ,

- wykonanie rowów odwadniających wzdłuż projektowanej obwodnicy oraz przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 767,

- wykonanie rowu otwartego R-3 od drogi 767 do rzeki Nidy,

- przebudowę istniejących rowów przydrożnych wzdłuż drogi  766 w istniejącym km   24+277,7 ÷24+981,8,

- przebudowę rowu R1 na odcinku 515m położonego wzdłuż drogi 97KDL,

- likwidację istniejących rowów przydrożnych oraz przepustów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 767 na przebudowywanym odcinku drogi,

- szczególne korzystanie  z  wód w zakresie:

 

            Jednocześnie informuję, że w dniu 17 listopada 2017r. o godz. 10.00 odbędzie się wizja terenowa w przedmiotowej sprawie.

Spotkanie uczestników wizji:  budynek Starostwa Powiatowego w Pińczowie  (pok. 34, II piętro)


            Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1121 podano do publicznej wiadomości informację Starosty Pińczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 

 

 

Zobacz również: