Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

2017-10-24 13:47:33 Aktualności

ZARZĄD POWIATU W PIŃCZOWIE ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Kryteria ogólne:

W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a)      w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;

b)      w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

c)      w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia
z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;

d)     korzystają z pełni praw publicznych.

 

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczającym terminie do 14 listopada 2017 roku (decyduje data doręczenia) do Starostwa Powiatowego w Pińczowie ul. Zacisze 5 do godz. 1530 na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia

załącznik

Zobacz również: