Informuja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

2017-07-14 13:56:22 Zawiadomienia

Informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych : 260805_2.0001 Biskupice , 260805_2.0003 Kostrzeszyn , 260805_2.0007 Pełczyska , 260805_2.0010 Stawiszyce , 260805_2.0011 Wojsławice , 260805_2.0012 Wola Chroberska , 260805_2.0013 Złota , jednostka ewidencyjna Złota .

STAROSTA  PIŃCZOWSKI

GN.VIII.6620.20.2016                                              Pińczów , dnia 2017.07.12

                              I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 24a ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1629 ze zmianami )

Informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych : 260805_2.0001 Biskupice , 260805_2.0003 Kostrzeszyn , 260805_2.0007 Pełczyska , 260805_2.0010 Stawiszyce , 260805_2.0011 Wojsławice , 260805_2.0012 Wola Chroberska , 260805_2.0013 Złota , jednostka ewidencyjna Złota . Wykonawca prac został wyłoniony w ramach realizacji projektu ZSIN – Budowa Zintegrowanego systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie . Jest nim Tukaj Mapping Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Geomatic sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu . Przewidywany termin opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego : 15.08.2018r. . Odrębnym zawiadomieniem organ powiadomi o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego . Każdy , czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego  będzie mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych . W terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu w/w operatu upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Pińczowie , posiadający uprawnienia , o których mowa w art. 43 pkt.2 ustawy , przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu , po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia oraz sporządzi wzmiankę w protokole o treści zgłoszonych uwag i  sposobie ich rozpatrzenia . Po upływie opisanego wyżej terminu dane objęte modernizacją , zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostaną ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków . Stosowna informacja zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa świętokrzyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Pińczowie .

                                                     z upoważnienia Starosty Pińczowskiego

                                                                        Geodeta  Powiatowy

                                                                    mgr inż.  Jarosław Sadura

 

Zobacz również: