Zgłoszenie z art.29 ust.1 pkt1a - Łuczyk Andrzej

2017-03-17 15:07:10 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.2.2017 dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gaik na działce nr ewid.167/2

W dniu 15 marca 2017 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Andrzeja Łuczyka zam.Gaik nr 2, dotyczące zamiaru przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Gaik, na działce nr ewid. 167/2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------W dniu 26 kwietnia 2017 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: