Informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260805_2.0014 Żurawniki , jednostka ewidencyjna Złota

2017-01-19 14:41:50 Aktualności

Informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260805_2.0014 Żurawniki , jednostka ewidencyjna Złota

STAROSTA PIŃCZOWSKI GN.VIII.6620.254.2016 Pińczów , dnia 2016.10.05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 24a ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 520 ze zmianami ) Informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260805_2.0014 Żurawniki , jednostka ewidencyjna Złota . Wykonawca prac zostanie wyłoniony w trybie zarządzenia Starosty Pińczowskiego numer 8.2014 z dnia 14.05.2014r. Przewidywany termin opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego 30.03.2017r. . Odrębnym zawiadomieniem organ powiadomi o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego . Każdy , czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego będzie mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych . W terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu w/w operatu upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Pińczowie , posiadający uprawnienia , o których mowa w art. 43 pkt.2 ustawy , przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu , po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia oraz sporządzi wzmiankę w protokole o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia . Po upływie opisanego wyżej terminu dane objęte modernizacją , zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostaną ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków . Stosowna informacja zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa świętokrzyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Pińczowie . z upoważnienia Starosty Pińczowskiego Geodeta Powiatowy mgr inż. Jarosław Sadura

Zobacz również: