Obwieszczenie

2016-11-29 12:09:35 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowiskiego

AB.VI.6740.D.1.2016 Pińczów, dn.28 listopada 2016 roku O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 roku poz.2031), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2016 roku poz.23 ze zm.) S t a r o s t a P i ń c z o w s k i zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 sierpnia 2016 roku (pismo bez znaku), uzupełnionego w dniu 14 września b.r., działającego przez pełnomocnika w dniu 25 listopada 2016 roku wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Nowy Świat od km 0+000,00 (skrzyżowanie z ul. Wdowią) do km 0+260,00 (skrzyżowanie z ul. 3 Maja) wraz z przebudową istniejącego i budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej, w ramach zadania pn.: ”Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – Etap II ”, przewidzianych do realizacji w Pińczowie na obrębie 5 na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: - 144/2, 199/3, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5 (stanowiących istniejący pas drogowy) - 146/26, 146/29 (przechodzących w całości w projektowany pas drogowy) - 146/42, 146/44, 144/31, 146/40, 146/45, 144/33, 144/29, 146/38 (po-wstałych w wyniku podziału, przechodzących w projektowany pas drogowy) - 144/12, 144/18, 146/25, 143/11, 199/4, 143/14, 201/3, 115/7, 202/3, 202/4, 231/1, 309/4 (położonych poza liniami rozgraniczającymi projekto-wany pas drogowy, związanych z przebudową istniejącej infrastruktury) Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz projekt budowlany. Granice projektowanego pasa drogowego obejmują nieruchomości położone na obrębie 5 miasta Pińczowa: 144/2, 199/3, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5, 146/26, 146/29, 146/19 (146/42, 146/44, 146/43), 144/14 (144/31, 144/30), 146/16 (146/40, 146/41), 146/20 (146/45, 146/46, 144/27 (144/33, 144/32), 144/13 (144/29, 144/28), 146/1 (146/38 i 146/39). * Wyjaśniam, że w odniesieniu do działek podlegających podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po po-dziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi pas drogowy zaznaczono pogrubioną czcionką. Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi projektowany pas drogowy: 144/12, 144/18, 146/25, 143/11, 199/4, 143/14, 201/3, 115/7, 202/3, 202/4, 231/1, 309/4 na obrębie 05 miasta Pińczowa. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności: ustala lokalizację (przebieg) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warun-ków lokalizacji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości związany z lokalizacją drogi, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania nieruchomości zarządcy drogi. Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi projektowany pas drogowy, które nie stanowią własności Gminy Pińczów stają się z mocy prawa własnością Gminy Pińczów z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna. Za przejęcie prawa własności nieruchomości przysługuje odszkodowanie ustalone w odrębnych postępowaniach, przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dla nieruchomości nr ewid. 146/26, 146/29, 144/31, 146/40, 146/45, 144/33, 144/29 i 146/38, przeznaczonych pod projektowany pas drogowy, będących własno-ścią Gminy Pińczów a oddanych w użytkowanie wieczyste, z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, użytkowanie wieczyste wygasa. Zgodnie z art.18 ust.1e pkt1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, gdy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji – wysokość odszkodowania powiększa się kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy kontaktować się z Burmistrzem Mia-sta i Gminy Pińczów. Stronami są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w granicach inwestycji bądź w sąsiedztwie inwestycji. Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pińczowie, II piętro, pokój nr 28, w godzinach od 800 do 1500. Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe. Wyjaśnia się, że w myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicz-nego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie decyzji, o której mowa wyżej. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Pińczowskiego.

Zobacz również: