Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego AB.VI.6743.1.16.2016 - Barbara i Marek Bieleccy

2016-10-17 12:14:39 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Włochy na działkach nr ewid.217 i 218 -------------------------------------------------------------------------------------------------- W dniu 29 grudnia 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

W dniu 14 października 2016 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie PP.Barbary i Marka Bieleckich zam.w Pińczowie przy ul.Kazimierza Wielkiego, dotyczące zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w m.Włochy na działkach nr ewid.217 i 218

Zobacz również: