Obwieszczenie w oparciu o zapisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001

2003-12-11 15:19:43 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 05 grudnia 2003 roku Na podstawie art.32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627) podaje się do publicznej wiadomości, że wniosek Przedsiębiorstwa Finansowo – Konsultingowego „GASKON” S.A. w Warszawie, Al.Jerozolimskie nr 7 dotyczący wydania pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pęczelice-Gacki przewidzianego do realizacji na terenie powiatu pińczowskiego w miejscowościach: Zagość Stara, Nowa Zagość, Wola Zagojska Dolna, Leszcze oraz stacji redukcyjno-pomiarowej gazu z przyłączem do Zakładów Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy” w Leszczach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 05 grudnia 2003 roku Na podstawie art.32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627) podaje się do publicznej wiadomości, że wniosek Przedsiębiorstwa Finansowo – Konsultingowego „GASKON” S.A. w Warszawie, Al.Jerozolimskie nr 7 dotyczący wydania pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pęczelice-Gacki przewidzianego do realizacji na terenie powiatu pińczowskiego w miejscowościach: Zagość Stara, Nowa Zagość, Wola Zagojska Dolna, Leszcze oraz stacji redukcyjno-pomiarowej gazu z przyłączem do Zakładów Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy” w Leszczach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Wniosek Inwestora oraz raport oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko zostaną udostępnione do publicznego wglądu w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, Wydziale Architektury i Budownictwa, ulica Zacisze nr 5 w godzinach od 9°° do 15°°. Stosownie do art.31 ustawy Prawo ochrony środowiska każdy ma prawo składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Zobacz również: