Zgłoszenie z art. 29 ust. 2 pkt 1a - Robert Mucha

2016-02-11 11:57:25 Wydział Budownictwa

AB.VI.6743.1.3.2016 - zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Opatkowicach, dz. 109/1 . Inwestor Pan Robert Mucha

W dniu 10.02.2016 roku Pan Robert Mucha, zam. w Krakowie , na oś Szkolnym 35/22 dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego w Opatkowicach, na działce nr ewid. 109/1 .............................................. W dniu 14 marca 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: