Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego - Agnieszka Węgrzynowicz - AB.VI.6743.1.13.2015

2016-01-04 10:43:40 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego w Turze Dolnym, dz. nr ewid. 1027

W dniu 30 grudnia 2015 roku wpłynęło zgłoszenie Pani Agnieszki Węgrzynowicz, dotyczące nadbudowy budynku mieszkalnego w Turze Dolnym na działce nr ewid. 1027 ................................................................................. W dniu 29 stycznia 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: