Nieodpłatna pomoc prawna

2016-01-04 09:45:34 Aktualności

Informacja Starostwo Powiatowe w Pińczowie, informuje, że od 1 stycznia 2016 roku w budynku Starostwa, przy ul Zacisze 5, będą mieściły sie dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, tj.: - jeden punkt prowadzony przez radcę prawnego i adwokata, - drugi punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” Punkty czynne zgodnie z poniżej umieszczonym harmonogramem Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej: 1) która nie ukończyła 26 lat, lub 2) która ukończyła 65 lat, lub 3) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub 4) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub 4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub 5) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

HARMONOGRAM DYŻURÓW
NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

 

Porad prawnych udzielają:

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Radca Prawny

 

730 - 1130

 

-

 

730 - 1130

 

-

 

730 - 930

Adwokat

 

-

 

730 - 1130

 

-

 

730 - 1130

 

930 - 1130

Organizacja pozarządowa

 

1130 - 1530

 

1130 - 1530

 

1130 - 1530

 

1130 - 1530

 

1130 - 1530

Zobacz również: