OBWIESZCZENIE

2015-12-08 13:03:56 Aktualności

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

AB.VI.6740.D.1.2015 Pińczów, dn.07 grudnia 2015 roku O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz.687 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2013 roku poz.267 ze zm.) S t a r o s t a P i ń c z o w s k i zawiadamia, że na wniosek z dnia 02 października 2015 roku (pismo bez znaku) Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika w dniu 07 grudnia 2015 roku wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej od km 0+000,00 (skrzyżowanie z ul.Grunwaldzką i ul.Kazimierza Wielkiego) do km 0+412,80 (skrzyżowanie z ul.Kardynała Wyszyńskiego) wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, wykonaniem kanału technologicznego dla kabli telekomunikacyjnych i światłowodów oraz przebudową odcinka kanalizacji deszczowej w Pińczowie na obrębie 8 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: - 240/1, 241/5, 241/6, 243/6, 244/6, 310/6, 255/8, 260/4, 309/6 (stanowiące w całości projektowany pas drogowy), - 160/331, 229/2, 230/2, 231/2, 235/2, 234/5, 241/10, 243/12, 243/10, 244/10, 245/2, 246/2, 247/7, 247/9, 248/2, 249/2, 250/2, 251/2, 310/17, 310/19, 310/13, 310/15, 254/2, 256/2, 258/2, 259/2, 260/7 (powstałe w wyniku podziału i przechodzące w projektowany pas drogowy), - 160/106, 160/16, 160/6, 160/91, 263 (nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy). Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz projekt budowlany. Granice projektowanego pasa drogowego obejmują nieruchomości położone na obrębie 8 miasta Pińczowa: 160/323 (160/331, 160/332), 229 (229/1, 229/2, 229/3), 230 (230/1, 230/2, 230/3), 231 (231/1, 231/2, 231/3), 235 (235/1, 235/2, 235/3), 234/4 (234/5, 234/6), 240/1, 241/4 (241/10, 241/11), 241/5, 241/6, 243/5 (243/12, 243/13), 243/4 (243/10, 243/11), 243/6, 244/6, 244/5 (244/10, 244/11), 245 (245/1, 245/2, 245/3), 246 (246/1, 246/2, 246/3), 247/2 (247/6, 247/7, 247/8), 247/3 (247/9, 247/10), 248 (248/1, 248/2, 248/3), 249 (249/1, 249/2, 249/3), 250 (250/1, 250/2, 250/3), 251 (251/1, 251/2, 251/3), 310/10 (310/17, 310/18), 310/6, 310/11 (310/19, 310/20), 310/5 (310/13, 310/14), 310/7 (310/15, 310/16), 254 (254/1, 254/2, 254/3), 255/8, 256 (256/1, 256/2, 256/3), 258 (258/1, 258/2, 258/3), 259 (259/1, 259/2, 259/3), 260/3 (260/7, 260/8), 260/4, 309/6. * Wyjaśniam, że w odniesieniu do działek podlegających podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi pas drogowy zaznaczono pogrubioną czcionką. Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi projektowany pas drogowy: 160/106, 160/16, 160/6, 160/91, 263 na obrębie 08 miasta Pińczowa. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności: ustala lokalizację (przebieg) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości związany z lokalizacją drogi, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania nieruchomości zarządcy drogi. Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi projektowany pas drogowy, które nie stanowią własności Gminy Pińczów stają się z mocy prawa własnością Gminy Pińczów z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna. Za przejęcie prawa własności nieruchomości przysługuje odszkodowanie ustalone w odrębnych postępowaniach, przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z art.18 ust.1e pkt1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, gdy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji – wysokość odszkodowania powiększa się kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy kontaktować się z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów. Stronami są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w granicach inwestycji bądź w sąsiedztwie inwestycji. Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pińczowie, II piętro, pokój nr 19, w godzinach od 800 do 1500. Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe. Wyjaśnia się, że w myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie decyzji, o której mowa wyżej. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Pińczowskiego.

Zobacz również: