04.08.2015

2015-08-12 10:39:52 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 31.07.2015r. na wniosek P. Doroty Walkiewicz zam. Przededworze 35, 28-020 Chmielnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0012T (działka nr 555/2) w miejscowości Stawiany, urządzenia wodnego – przepustu o średnicy 50cm i długości 9m, w związku z budową zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 434

Zobacz również: