12.08.2015

2015-08-12 10:35:20 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 12.08.2015r. z urzędu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Wodociągom Pińczowskim Sp. z o.o , decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 03.08.2005r. znak: RLiO.VII.6223/9/05, na odprowadzanie do rzeki Nidy w km 65+150 oczyszczonych ścieków komunalnych z komunalnej oczyszczalni ścieków w Pińczowie. Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego związane jest z upływem czasu na jakie zostało wydane tj. do 30 czerwca 2015r.

Zobacz również: