obwieszczenie

2015-01-09 13:05:20 Aktualności

zawiadamia się

AB.VI.6740.D.1.2014 Pińczów, dn.07 stycznia 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 roku poz.687) oraz art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013 roku poz.267 ze zm.) S t a r o s t a P i ń c z o w s k i zawiadamia, że w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku znak: IN-III.7821.1.5.2014, uchylającą w części decyzję Starosty Pińczowskiego z dnia 18 września 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie w Pińczowie skrzyżowania ulicy 3 Maja z ulicą Żwirki i Wigury i ulicą 1 Maja na skrzyżowanie typu rondo wraz z wykonaniem połączenia do ulicy Republiki Pińczowskiej, realizowanej w ramach projektu unijnego p.n.: ”Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – przebudowa ul.Republiki Pińczowskiej” – zostanie przeprowadzone ponownie postępowanie wyjaśniające i wydana stosowna decyzja, w części dotyczącej działek nr ewid.91 oraz 100/12 położonych na obrębie 05 miasta Pińczów. Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wy-dziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pińczowie, pokój nr 19 (II piętro), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 15. Wyjaśniam, że w myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie. Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony w trakcie postępowania administracyjnego, znajdą się w uzasadnieniu decyzji Starosty Pińczowskiego. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały. Wgląd w akta nie jest obowiązkowy. Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. W przypadku, gdy nastąpiły zmiany własności nieruchomości objętych ww. wnioskiem (właściciel zmarł, sprzedaż/nabycie nieruchomości, zasiedzenie, itp.), osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Pińczowskie-go. Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest: ustalenie lokalizacji (przebiegu) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości związanego z lokalizacją drogi, zatwierdzenie projektu budowlanego, określenie terminu wydania zarządcy drogi nieru-chomości, określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nie-przewidzianych do dalszego użytkowania, ustalenie obowiązku dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi teren wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu nieruchomości dla realizacji tego obowiązku. Informuję, że wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna. Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje nieruchomości nr 100/12 (100/23, 100/22)* i 91 (91/1, 91/2)* na obrębie 05, powstałe w wyniku podziału, przechodzące w projektowany pas drogowy drogi gminnej. *Wyjaśniam się, że w odniesieniu do nieruchomości podlegających podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Ponadto informuję, że zgodnie z art.11d ust.9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem ukazania się zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, jest nieważna (art.11d ust.10 ww. ustawy).

Zobacz również: