09.10.2014

2014-10-20 12:23:48 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 09.10.2014r. na wniosek „Wodociągów Pińczowskich” Sp. z o.o z siedzibą w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich 160, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 28.12.2010r. znak: RLiO.VII.6223/8/10 na pobór wody podziemnej z ujęć „Siedem Źródeł” i „Grodzisko” . Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego związane jest z faktem, iż „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o, zrzekły się z dniem 09.10.2014r., w całości uprawnień ustalonych w decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 28.12.2010r. znak: RLiO.VII.6223/8/10

Zobacz również: