obwieszczenie

2014-10-09 07:45:31 Zawiadomienia

zawiadamiam

Pińczów, dn.08 października 2014 r. OBWIESZCZENIE STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Stosownie do art.131, art.133 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.z 2013 roku poz.267 ze zm.) w związku z art.11g uat.1 pkt1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 r. poz.687 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że wniesione zostało odwołanie od wydanej w dniu 18 września 2014 roku przez Starostę Pińczowskiego decyzji, udzielającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów oraz Zarządowi Powiatu Pińczowskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania ulicy 3 Maja z ulicą Żwirki i Wigury oraz ulicą 1 Maja na skrzyżowanie typu rondo wraz z wykonaniem połączenia do ulicy Republiki Pińczowskiej, realizowanych w ramach projektu unijnego p.n. ”Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – przebudowa ul. Republiki Pińczowskiej”. Odwołanie wraz z dokumentacją sprawy przekazane zostało do Wojewody Świętokrzyskiego. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje wykonania decyzji, zgodnie z art.130 §3 pkt 1 Kpa, z uwagi na nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Zobacz również: