Obwieszczenie

2014-09-22 07:56:06 Aktualności

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

AB.VI.6740.D.1.2014 Pińczów, dn.18 września 2014 roku O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 roku poz.687) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2013 roku poz.267 ze zm.) S t a r o s t a P i ń c z o w s k i zawiadamia, że na wniosek z dnia 18 lipca 2014 roku (pismo bez znaku) Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów oraz Zarządu Powiatu Pińczowskiego, działających przez pełnomocnika w dniu 18 września 2014 roku wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej , polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania ulicy 3 Maja z ulicą Żwirki i Wigury oraz ulicą 1 Maja na skrzyżowanie typu rondo wraz z wykonaniem połączenia do ulicy Republiki Pińczowskiej, realizowanej w ramach projektu unijnego p.n.: ”Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – przebudowa ul. Republiki Pińczowskiej”. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości: 1. w zakresie dróg gminnych: - ulica Republiki Pińczowskiej: 319/4, 320/4, 320/3, 319/15, 319/14, 319/13, 319/12, 319/2, 319/1, 236/6 (236/9, 236/10), 320/1 (320/5, 320/6), 115/4 (115/7, 115/8, 115/9, 115/10) na obrębie 05; 17 (17/1, 17/2, 17/3), 26/16 (26/31, 26/32, 26/33), 26/12 (26/24, 26/25), 26/14 (26/26, 26/27, 26/28), 26/15 (26/29, 26/30), 26/17 (26/34, 26/35), 20/2, (20/7, 20/8), 20/1 (20/5, 20/6), 20/3 (20/9, 20/10), 21/2 (21/3, 21/4) na obrębie 12, - ulica Kluka: 1/3, 17 (17/1, 17/2, 17/3), 12/4, 12/3,12/9 (12/10, 12/11,12/4) na obrębie 12; 115/4 (115/7, 115/8, 115/9, 115/10), 320/1 (320/5,320/6) na obrębie 05 - ulica Żwirki i Wigury: 191/2, 100/11 (100/21, 100/20), 100/12 (100/23, 100/22), 91 (91/1, 91/2) na obrębie 05 2. w zakresie dróg powiatowych: - ulica 1 Maja: 309/4, 231 (231/1, 231/2), 378 (378/1, 378/2), 203/1 na obrębie 05 - ulica 3 Maja: 114, 115/4 (115/7,115/8,115/9,115/10), 202/2 (202/3, 202/4) na obrębie 05. * Wyjaśniam, że w odniesieniu do działek podlegających podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, natomiast w nawiasie numery działek po po-dziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi pasy drogowe poszczególnych dróg zaznaczono pogrubioną czcionką. Granice tymczasowego zajęcia terenu pod budowę zjazdów, przebudowę infrastruktury kolejowej, linii energetycznej, sieci: teletechnicznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej, rozbiórkę istniejących ogrodzeń obejmują nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 115/10, 378/2, 231/2, 232/5,100/20, 100/18, 100/22, 91/2, 191/2, 371, 101 na obrębie 05 oraz 17/3 i 26/33 na obrębie 12. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności: ustala lokalizację (przebieg) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości związany z lokalizacją drogi, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania nieruchomości zarząd-com dróg. W/w decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, który zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, uprawnia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów oraz Zarząd Powiatu Pińczowskiego do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością odpowiednio: Gminy Pińczów (w zakresie dróg gminnych) i Powiatu Pińczowskiego (w zakresie dróg powiatowych) – z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna. Za przejęcie prawa własności nieruchomości przysługuje odszkodowanie ustalone w odrębnych postępowaniach, przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z art.18 ust.1e pkt1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, gdy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji – wysokość odszkodowania powiększa się kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy kontaktować się z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów. Stronami są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w granicach inwestycji bądź w sąsiedztwie inwestycji. Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pińczowie, II piętro pokój 25, w godzinach od 8.00 do 15.00. Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe. Wyjaśnia się, że w myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie decyzji, o której mowa wyżej. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Pińczowskiego.

Zobacz również: