Projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębów : Niegosławice , Nieprowice , Rudawa , jednostki ewidencyjnej , Złota - obszar wiejski .

2013-06-21 09:22:13 Zawiadomienia

Na podstawie art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 193 , poz. 1287 ze zm.) Starosta Pińczowski zawiadamia , że w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Pińczowie ul. Złota 7 , II piętro pokój nr 5 w terminie od 08.07.2013r. do 26.07.2013r. w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębów : Niegosławice , Nieprowice , Rudawa , jednostki ewidencyjnej , Złota - obszar wiejski .

STAROSTA PIŃCZOWSKI GN.VIII.6620.82.2012 Pińczów 2013-06-21 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 193 , poz. 1287 ze zm.) Starosta Pińczowski zawiadamia , że w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Pińczowie ul. Złota 7 , II piętro pokój nr 5 w terminie od 08.07.2013r. do 26.07.2013r. w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębów : Niegosławice , Nieprowice , Rudawa , jednostki ewidencyjnej , Złota - obszar wiejski . Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 193 , poz.1287 ze zm. ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38 , poz. 454 ) . Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją , uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentu-alne uwagi i wnioski w tej sprawie . Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych , aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w tym z założeniem ewidencji budynków i lokali ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości . Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania , zatwierdzenia projektu operatu opisowo – kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków . z upoważnienia Starosty Pińczowskiego GEODETA POWIATOWY mgr inż. Jarosław Sadura

Zobacz również: