07.09.2012

2012-12-20 11:27:25 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Świętokrzyskiego Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zwiazku wydaniem pozwolenia wodnoprawnego na  odprowadzanie wód deszczowych  i roztopowych z 4rozbudowywanej drogi wojewódzkiej  nr 766 relacji Morawica- Węchadłow na odcinku Brzeście - Pińczów  poprzez dwa wyloty;

1 do starorzecza rzeki Niody zlokalizowany w obrebie dz. 459 i 2 do rowu przydroznego w obrebie dz.78 w miejscowosci Pinczów

Zobacz również: