STAROSTA PIŃCZOWSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2011-11-24 10:20:46 Ogłoszenia o naborze

PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WYMIARZE 1/3 ETATU

PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEGO ZESPOŁU

DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W WYMIARZE 1/3 ETATU

1. Wymagania niezbędne:

    a) obywatelstwo polskie,

    b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

        z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    d) wykształcenie wyższe  magisterskie lub wyższe medyczne,

    e) doświadczenie zawodowe – staż pracy min. 5 lat przy wykonywaniu zadań z zakresu

        rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub co najmniej 3 lata na kierowniczym

        stanowisku urzędniczym,

    f) znajomość  podstawowych aktów prawnych, w szczególności: o samorządzie

       powiatowym, pracownikach samorządowych, Kodeks Pracy, Kodeks Postępowania

       Administracyjnego, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy  i  Polityki  Społecznej

       w  sprawie  orzekania   o niepełnosprawności  i  stopniu  niepełnosprawności.

2. Wymagania dodatkowe:

     a)   samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

     b)  odpowiedzialność,

     c)  komunikatywność,

     d) obowiązkowość,

     f)  biegła obsługa komputera,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    1) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

         oraz  zatrudnianiu niepełnosprawnych i rozporządzenia w sprawie orzekania

         o niepełnosprawności  i stopniu niepełnosprawności,

    2) Organizowanie pracy zespołu,

    3) Kontrola nad pracą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

        w oparciu   o uregulowania prawne,

     4) Wyznaczanie członków i przewodniczących składów orzekających,

     5) Nadzór nad obsługą administracyjno-biurową Zespołu,

     6) Reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

 

4. Wymagane dokumenty:

    a) list motywacyjny,

    b) życiorys – curriculum vitae,

    c) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

    d)  kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

    e)  kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

    f)  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

    g) oryginał kwestionariusza osobowego,

    h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

        przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   i)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla

        celów  rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – sekretariat pokój nr 4 lub pocztą na adres starostwa – ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności do dnia 09.12.2011 r.. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. pinczow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Zacisze 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z  późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458.).

 

                                                             Starosta Pińczowski

                                                                                Jan Moskwa

Zobacz również: