OBWIESZCZENIE

2011-11-15 09:33:17 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 ze zm.) S t a r o s t a P i ń c z o w s k i zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika w dniu 14 listopada 2011 roku wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwe-stycji drogowej pn.”Budowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie – etap II”.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art.11f ust.3 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 ze zm.) 

                       

S t a r o s t a   P i ń c z o w s k i

 

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika

w dniu 14 listopada 2011 roku wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.”Budowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie – etap II”.

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

-          nieruchomości położone w granicach lokalizacji inwestycji: 71/7, 109, 71/6, 112/2, 112/1, 113, 114, 115, 117, 118, 116, 119 na obrębie 02 miasta Pińczowa,  364/1 na obrębie 05 miasta Pińczowa,

-          nieruchomości powstałe w wyniku podziału: 135 (135/1, 135/2), 129 (129/1, 129/2) na obrębie 01 miasta Pińczowa, 25/1 (25/17, 25/18, 25/19), 25/2 (25/15, 25/16), 71/3 (71/8, 71/9), 71/5 (71/10, 71/11), 26/2 (26/14, 26/15), 26/4 (26/16, 26/17), 120 (120/1, 120/2), 19 (19/1, 19/2), 20 (20/1, 20/2), 121 (121/1, 121/2), 21 (21/1, 21/2), 12/32 (12/84, 12/85), 12/39 (12/86, 12/87) na obrębie 02 miasta Pińczowa 37/9 (37/13, 37/14), 37/10 (37/15, 37/16, 37/17) na obrębie 05 miasta Pińczowa

wraz z przebudową drogi innej kategorii oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 78 na obrębie 02 miasta Pińczowa.

 

*Wyjaśnia się, że w odniesieniu do działek podlegających podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale, numery działek w nawiasie wytłuszczone przewidziane są pod drogę.

        

Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji           w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pińczowie, II piętro pokój 25, w godzinach od 800 do 1500.

Wyjaśnia się, że w myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie decyzji, o której mowa wyżej.

Zapoznanie się z treścią decyzji  nie jest obowiązkowe.

Stronami są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w granicach inwestycji bądź  w sąsiedztwie inwestycji.

Zobacz również: