Informacja o wynikach przetargu

2011-11-02 14:29:57 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu

Znak CAZ-AP-638/5/2011                                                 Pińczów, dnia 02-11-2011 r.

 

Informacja o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej p.t.: „Kurs magazynier, sprzedawca dla grupy 15 osobowej – CPV80530000-8” Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ustawy Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1.       Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 2. Zakład Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego. Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  t.j.:

Ø  cena – 90 pkt;

Ø  certyfikat jakości usług ISO - 10 pkt.

Wykonawca uzyskał łącznie 100 pkt.

Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 9 598 PLN i mieści się w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP

 

2.       Nazwa i adres wykonawców którzy złożyli oferty oraz suma przyznanych punktów:

 

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Suma punktów

 

1

 

Usługi Rachunkowe i Szkolenia

Marczyk Elżbieta

Ul. I Brygady 22/22, 33-300 Nowy Sącz

 

65,44

2

 

ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego

Ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów

100

 

3.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1pkt. 2 Prawa Zamówień publicznych Zamawiający informuje
o odrzuceniu z udziału w postępowaniu ofert:

Ø  „TARBONUS” Sp. z o.o. Oddział w Kielcach

Ul. Sienkiewicza 59, 25-002 Kielce

Ø  Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość

Wykonawcy błędnie przedstawili ilość osób i wyliczoną cenę.

Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Do wiadomości otrzymują:

  1. ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów
  2. Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość
  3. Usługi Rachunkowe i Szkolenia, Marczyk Elżbieta, Ul. I Brygady 22/22, 33-300 Nowy Sącz
  4. „TARBONUS” Sp. z o.o. Oddział w Kielcach, Ul. Sienkiewicza 59, 25-002 Kielce
  5. a\a

 

                                                                                                  ZATWIERDZIŁ:

                                                                                                          Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie

                                                                                                                                   Anna Gawrońska

                                                                                             

Zobacz również: