zawiadomienie

2011-09-15 08:29:04 Aktualności

obwieszczenie

 

AB-VI.6740.D.2.2011                                                      Pińczów, dn.15 września 2011 r.

      

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U.z 2008 roku Nr 193, poz.1194 ze zm.) oraz art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 roku Nr 98, poz.1071 ze zm.)                                        

 

S t a r o s t a   P i ń c z o w s k i

 

zawiadamia, że na wniosek (pismo bez znaku) z dnia 02 sierpnia 2011 roku (data wpływu do Urzędu 02 września 2011 roku) - Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie – etap II”.

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości położone w miejscowości Pińczów:

a)    nieruchomości położone w granicach lokalizacji inwestycji:

-          71/7, 109, 71/6, 112/2, 112/1, 113, 114, 115, 117, 118, 116, 119 na obrębie 02,  

-          364/1 na obrębie 05,

b)    nieruchomości powstałe w wyniku podziału:

-          135 (135/1, 135/2), 129 (129/1, 129/2) na obrębie 01,

-          25/1 (25/17, 25/18, 25/19), 25/2 (25/15, 25/16), 71/3 (71/8, 71/9), 71/5 (71/10, 71/11), 26/2 (26/14, 26/15), 26/4 (26/16, 26/17), 120 (120/1, 120/2), 19 (19/1, 19/2), 20 (20/1, 20/2), 121 (121/1, 121/2), 21 (21/1, 21/2), 12/32 (12/84, 12/85), 12/39 (12/86, 12/87) na obrębie 02

-          37/9 (37/13, 37/14), 37/10 (37/15, 37/16, 37/17) na obrębie 05

c)    przebudowa dróg innej kategorii oznaczonych w ewidencji gruntów nr 78 na obrębie 02.

 

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do działek podlegających podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale, numery działek w nawiasie wytłuszczone przewidziane są pod drogę.     

Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pińczowie, II piętro pokój 26, w godzinach od 800 do 1500.

Wyjaśnia się, że w myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie. Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały. Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. Ponadto stronami mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie inwestycji.

Zobacz również: