Konkurs na stanowisko Referent w Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej

2011-05-13 11:47:03 Aktualności

Konkurs na stanowisko Referent w Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej

Konkurs na stanowisko

Referent w Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Złota 7

28-400 Pińczów

ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pracy Referent w Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej w wymiarze 1/1 etat.

 

Wymagania konieczne:

1.      Obywatelstwo polskie

2.      Wykształcenie wyższe magisterskie

3.      Prawo jazdy kat. B, gotowość do częstych wyjazdów służbowych, rękojmia bezpiecznej jazdy

4.     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw obywatelskich

5.     Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów.

 

Wymagania pożądane:

1.      Znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych a w szczególności rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.

2.      Znajomość ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291)

3.      Znajomość przepisów Komisji Europejskiej w zakresie udzielania Pomocy de minimis (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r.)

4.      Znajomość ustawy o swobodzie działalność gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.(Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)

5.     Znajomość przepisów wynikających z Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

6.      Komunikatywność.

7.      Umiejętność tworzenia i oceny „biznesplanu”.

8.     Umiejętność weryfikacji i opracowania pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów.

9.      Umiejętność koordynacji i współpracy przy realizacji zadań ustawowych.

10.  Umiejętności analityczne, dokładność, systematyczność i terminowość, dyscyplina pracy.

11.  Bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet biurowy Microsoft Office.

12.  Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowiskach w administracji publicznej.

 

Główne zadania na stanowisku:

1.   Realizacja zadań wynikająca ze stanowiska ds. instrumentów Rynku Pracy wspierających usługi Rynku Pracy.

2.     Realizacja zadań wynikających ze stanowiska ds. projektów lokalnych.

3.     Prowadzenie samochodu stanowiącego mienie Urzędu.

 

Wymagane dokumenty:

1.      Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z listem motywacyjnym i CV.

2.      Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.

3.      Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

4.     Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów.

5.      Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.

6.      Kserokopie prawa jazdy i stosowne oświadczenia.

7.      Kwestionariusz osobowy.

 

Termin składania ofert upływa z dniem  31.05.2011 r. o godzinie  11.00

 

Miejsce składania ofert – siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie, ul. Złota 7, pokój nr 2.

 

Oferty należy składać osobiście z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Referent w Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej” w pokoju nr 2, gdzie również dostępny jest regulamin konkursu oraz druk kwestionariusza osobowego.

 

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Dokumenty złożone po terminie nie wezmą udziału w procedurze rekrutacyjnej.

 

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, że istnieje możliwość nie wybrania kandydata spośród złożonych ofert.

W ciągu 14 dni od zakończenia procedury rekrutacyjnej dokumenty można odebrać w pokoju nr 2.

Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (www.starostwopinczow.realnet.pl) na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie oraz na stronie internetowej PUP Pińczów (www.puppinczow.pl)

 

 

 

Zobacz również: