STAROSTA PIŃCZOWSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2011-03-16 10:56:09 Ogłoszenia o naborze

STAROSTA PIŃCZOWSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W PIŃCZOWIE, PRZY UL. ZACISZE 5 Główny specjalista ds. oświaty w wymiarze ½ etatu w Wydziale Spraw Społecznych

STAROSTA PIŃCZOWSKI OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PIŃCZOWIE, PRZY UL. ZACISZE 5

Główny specjalista ds. oświaty  w wymiarze ½ etatu

w Wydziale  Spraw Społecznych

1. Wymagania niezbędne:

a)   wykształcenie wyższe ( magisterskie )

b)   doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

c)   znajomość  prawa administracyjnego, bardzo dobra znajomość ustawy o samorządzie

     powiatowym i ustawy o systemie oświaty.

2. Wymagania dodatkowe:

a)   znajomość podstaw zasad z zakresu oświaty

b)  doświadczenie pracy w oświacie

b)   znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

c)   biegła obsługa komputera,

d)  wysoka kultura osobista, łatwość podejmowania decyzji, odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   prowadzenie wszelkich spraw z zakresu oświaty w Wydziale Spraw Społecznych

4. Wymagane dokumenty:

a)   list motywacyjny,

b)   życiorys – curriculum vitae

c)   kserokopie świadectw pracy,

d)   kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)   oryginał kwestionariusza osobowego

g)  oświadczenie kandydata, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

      przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

h)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów

      rekrutacji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie starostwa – sekretariat pokój nr 4 lub pocztą na adres starostwa – ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko główny specjalista ds. oświaty do dnia 31.03.2011 r.. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. pinczow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Zacisze 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 107, poz. 926 z  późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458.).

 

                                                                           Starosta Pińczowski

                                                                                Jan Moskwa

Zobacz również: