26.11.2010

2010-12-31 11:30:05 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

RLiO.VII.6223/8/10                        Pińczów 2010-12-01

 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  

 

     Zgodnie z treścią art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z póź.zm./,

 

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 26.11.2010r. na wniosek  „Wodociągów  Pińczowskich” Spółka z o.o. z siedzibą przy
ul. Bat. Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.  pobór wody podziemnej z dwóch ujęć: „ Grodzisko”
 i „Siedem Źródeł”, dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia  w wodę mieszkańców Pińczowa w ilości:

 

·        ujęcie „ Siedem Źródeł” Qmax = 18,0 m3 /h

                                 

·        ujęcie „ Grodzisko” Qmax = 15,3 m3 /h

 

      

 

     Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 z póź.zm./ podano do publicznej wiadomości informację Starosty Pińczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.  „ Wodociągi Pińczowskie” sp. z o.o

28-400 Pińczów, ul. Bat. Chłopskich 160

2. Urząd Miasta i Gminy Pińczów

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

   Zarząd zlewni Wisły sandomierskiej

   27-600 Sandomierz, ul. Długosza 4a /+1 egz. operatu
z prośbą o zwrot po wykorzystaniu/

4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

   ul. Piłsudskiego 22, Kraków

5.  a/a

  

 

 

 

Zobacz również: