Informacja o wynikach przetargu

2010-11-09 10:33:07 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu

Znak CAZ-AP-638/2POKL/2010                               Pińczów, dnia 09-11-2010 r.


                                     Informacja o wynikach postępowania
                                      o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej p.t. : "Nowoczesne techniki fryzjerskie +abc przedsiębiorczości" dla grupy 10 osobowej - CPV80530000-8" Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH. Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. TYTUŁ PROJEKTU: EUROPONIDZIE. Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1   ustawy Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1. ZDZ - Kielce, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyniku oceny ofert uzyskał łącznie 100 pkt.
w tym: cena - 95 pkt; certyfikat jakości usług ISO - 5 pkt.

Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 20 900 zł PLN i mieści się w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP

W postępowaniu złożono jedną ofertę.
Oferta nr 1
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Do wiadomości otrzymują:
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.
2. a/a
        

                                                                                 ZATWIERDZIŁ:
                                                                             ANNA GAWROŃSKA
                                                                                   DYREKTOR
                                                                     POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
                                                                               W PIŃCZOWIE         

Zobacz również: