Informacja o wynikach przetargu na szkolenie

2010-10-29 14:37:25 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu

Znak CAZ-AP-638/4FP/2010                                                                                              Pińczów, dnia 29-10-2010 r.

 

 

Informacja o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej p.t. . : “Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG oraz kurs ręcznego cięcia tlenowego z modułem nauki czytania rysunku technicznego dla grupy 10 osobowej – CPV80530000-8” Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1. Kieleckie Centrum Kształcenia “BUDOWLANKA” Sp. Z o.o., Ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyniku oceny ofert uzyskał łącznie 95 pkt.

w tym: cena – 95 pkt; certyfikat jakości usług ISO - 0 pkt.

Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 19 000PLN i mieści się w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP

W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Oferta nr 1

Kieleckie Centrum Kształcenia “BUDOWLANKA” Sp. Z o.o., Ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Do wiadomości otrzymują:

1. Kieleckie Centrum Kształcenia “BUDOWLANKA” Sp. Z o.o., Ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce

2. a/a

ZATWIERDZIŁ:

ANNA GAWROŃSKA

DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W PIŃCZOWIE

Zobacz również: