06.10.2010

2010-10-06 11:39:27 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

RLiO.VII.6223/5/10                      Pińczów 2010-10-06

 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a

o r a z 
o  m i e j s c u  i  t e r m i n i e  r o z p r a w y

 

 

     Zgodnie z treścią art. 61 § 4, art. 89, 90, 91, 92, 95 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z póź.zm./,

 

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 01.10.2010r. na wniosek P. Jerzego Kwapisz zam. Gartatowice 50a, 28-404 Kije, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód tj. na wykonanie stawu rybnego na dz. nr 589, 664, 810, 829, 830 we wsi Gartatowice, gmina Kije, wykonanie mnicha stalowego spustowego ze stawu do Strugi Czechowskiej, wykonanie przewału w grobli czołowej stawu, ubezpieczenia wlotu Strugi Czechowskiej, poboru wody ze Strugi Czechowskiej w km 4 + 690 na napełnienie stawu w ilości 2264m3 przy dopływie jednostkowym 2,62 l/sek., zrzutu wody ze stawu z części spuszczalnej w ilości 655m3 przy przepływie jednostkowym 1,52 l/sek.

                                              

Zarządzam rozprawę administracyjną na dzień 18 października 2010r. o godz. 1000.

Miejsce spotkania: przed posesją Pana Jerzego Kwapisz Gartatowice 50a, 28-404 Kije.

 

 

Zobacz również: