29.07.2010

2010-07-29 13:42:05 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

RLiO.VII.7644/9/10                      Pińczów 2010-07-23

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

 

 

            Zgodnie z treścią art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98,poz.1071 z póź.zm.)

 

z a w i a d a m i a  się,  że dnia 12 lipca 2010r. na wniosek Firmy Sped - Partner z siedzibą Leszcze 15, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.  Sped - Partner

          Leszcze 15, 28-400 Pińczów

        2. Urząd Gminy Pińczów

        3. a/a

 

Zobacz również: