16.06.2010

2010-07-20 13:19:53 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

RLiO.VII.7644/6/10                       Pińczów 2010-06-30

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

 

 

            Zgodnie z treścią art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98,poz.1071 z póź.zm.)

 

 

z a w i a d a m i a  się,  że dnia 16 czerwca  2010r. na wniosek Firmy „EKOL” Patrycja Skowronek, 28-300 Jędrzejów Skroniów 119, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  
w sprawie:

 

 

 

    

 

 

 

Do wiadomości:

   

 1.   Urząd Miasta i Gminy Pińczów

 2. „EKOL” Patrycja Skowronek, 28-300 Jędrzejów Skroniów 119,

 3.  a/a

Zobacz również: