19.05.2010

2010-07-20 13:04:16 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

RLiO.VII.6223/3/10                       Pińczów 2010-05-25

 

 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a

 

 

     Zgodnie z treścią art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z póź.zm./,

 

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 19.05.2010r. na wniosek Gminy Kije, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.                odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia odcinka drogi gminnej, drogi dojazdowej oraz parkingu przy Urzędzie Gminy w Kijach do ziemi poprzez rowy odwadniające, wykonanie rowu odwadniającego przydrożnego wraz z pięcioma przepustami i wylotem ścieków W-1 na dz nr 600/12 w Kijach oraz na przebudowę istniejącego rowu odwadniającego zlokalizowanego na dz. nr 194/2 w miejsc. Lipnik, polegającą na wykonaniu wylotu ścieków W-2.

                                               

Stosownie do art. 10 § 1 kpa informuję, że strony mogą
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, w Starostwie Powiatowym w Pińczowie, ul. Zacisze 5, w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów. Po tym terminie w oparciu o posiadane dokumenty wydane zostanie stosowne zezwolenie.

 

     Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 239,poz.2019 z póź.zm./ podano do publicznej wiadomości informację Starosty Pińczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 

 

Otrzymują:

 

1.      Wójt Gminy Kije

2.      Draft Spółka Inżynierska R. Dudek, D. Białas

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarząd Zlewni Wisły sandomierskiej

 ul. Długosza 4a, Sandomierz/+ 1 egz. operatu z prośbą
o zwrot po wykorzystaniu/

4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

31-109 Kraków, ul. Piłsudskiego 22

5. strony wg wykazu załączonego do akt

5. a/a   

 

Zobacz również: