30.03.2010

2010-07-20 12:52:41 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

RLiO.VII.6223/2/10                       Pińczów 2010-04-15

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   o r a z 
o  m i e j s c u  i  t e r m i n i e  r o z p r a w y

 

     Zgodnie z treścią art. 61 § 4, art.89, 90, 91, 92, 95 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z póź.zm./

 

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 30.03.2010r. na wniosek  „Wodociągów  Pińczowskich” Spółka z o.o. z siedzibą przy
ul. Bat. Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 

  1. odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych z terenu miasta Pińczowa poprzez siedem  wylotów do starorzecza rzeki Nidy.

 

 

     Zarządzam rozprawę administracyjną na dzień 26 kwietnia 2010r. o godz. 1100.Rozprawa odbędzie się w budynku „Wodociągów Pińczowskich” przy ul. Batalionów Chłopskich 160

 

     Na rozprawę należy delegować upoważnionych pisemnie przedstawicieli celem złożenia wiążących oświadczeń.

 

 

     Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 239,poz.2019 z póź.zm./ podano do publicznej wiadomości informację Starosty Pińczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 

 

 

Otrzymują:

1.  „ Wodociągi Pińczowskie” sp. z o.o

28-400 Pińczów, ul. Bat. Chłopskich 160

2. Urząd Miasta i Gminy Pińczów

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

   ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

   Zarząd zlewni Wisły sandomierskiej

   27-600 Sandomierz, ul. Długosza 4a

5. Skarb Państwa

    Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki    Nieruchomościami

6.  a/a

Zobacz również: