12.03.2010

2010-07-20 12:51:04 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się że w ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały umieszczone dane dotyczace udzielonego Gminie Złota pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przystani wodnej wraz z zatoką na prawym brzegu rzeki Nidy w km 46+000 do 46+085 w miejscowości Chroberz gmina Złota

Zobacz również: