18.02.2010

2010-07-20 12:47:24 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

 

RLiO.VII.6223/1/10                        Pińczów 2010-02-22

 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a

o r a z 
o  m i e j s c u  i  t e r m i n i e  r o z p r a w y

 

 

     Zgodnie z treścią art. 61 § 4, art. 89, 90, 91, 92, 95 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z póź.zm./,

 

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 18.02.2010r. na wniosek pełnomocnika  Gminy Złota Pana Jana Machety, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.wykonanie przystani wodnej na prawym brzegu rzeki Nidy w km 46 + 000 ÷ 46 + 085 w miejscowości Chroberz gmina Złota, w skład której wchodzić będą:

 

Zarządzam rozprawę administracyjną na dzień 3 marca 2010r. o godz. 1100.

Miejsce spotkania: most w miejscowości Chroberz gmina Złota.

 

 

 

     Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 z póź. zm./ podano do publicznej wiadomości informację Starosty Pińczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 

 

 

Otrzymują:

 

1.      Wójt Gminy Złota

2.      Biuro Inżynierii Środowiska „ Inżynieria” Jan Macheta

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 Zarząd Zlewni Wisły sandomierskiej

 ul. Długosza 4a, Sandomierz

4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

   ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

5. strony wg wykazu załączonego do akt

6. a/a

Zobacz również: