17.05.2010

2010-07-20 11:59:33 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

RLiO.VII.7511/5/10                       Pińczów 2010-05-24

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

 

 

            Zgodnie z treścią art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź.zm.)

 

z a w i a d a m i a  się,  ze dnia 17 maja 2010r. na wniosek Pana Jacka Łaty zam. Podłęże 48, 28-400 Pińczów, działającego pod nazwą „Marmur- Jacek Łata”, Podłęże 48, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

 

  1. udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża kopalin pospolitych – wapieni, na działce ozn. nr ewid. 381, w miejscowości Włochy gm. Pińczów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie.

 

Informuje się stosownie do art. 10 § 1 kpa, że strony mogą
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie ul. Zacisze 5 oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski
i wypowiedzi co do zebranych materiałów.

 

     Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

 

Jednocześnie informuje się, że wniosek Pana Jacka łaty został umieszczony w publicznym dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

 

     Po wyżej wyznaczonym terminie, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.  Pełnomocnik Pana Jacka Łaty

               Pani Anna Wnęk – Połowniak

               ul. Żeromskiego 42/7A, 25-370 Kielce

2.  a/a

Zobacz również: