Konkurs na stanowisko Doradca zawodowy - stażysta

2010-07-13 07:53:18 Aktualności

Konkurs na stanowisko Doradca zawodowy - stażysta

Konkurs na stanowisko Doradcy zawodowego - stażysty

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie Powiatowych, Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"


Powiatowy Urząd Pracy
ul. Złota 7
28-400 Pińczów
ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pracy - Doradca zawodowy - stażysta w wymiarze 1/1 etat.

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe
2. Komunikatywność na bardzo wysokim poziomie
3. Biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie (swoboda i kultura merytorycznej wypowiedzi)
4. Umiejętności formułowania opinii, orzeczeń, diagnoz
5. Obsługa komputera i programów komputerowych
6. Umiejętność radzenia sobie ze stresem w warunkach trudnych i konfliktowych
7. Cechy charakteru: empatia, tolerancja, opanowanie, asertywność, kreatywność
8. Znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69 z 2008 r. z późń. zm.) oraz aktów wykonawczych z zakresu poradnictwa zawodowego

Wymagania pożądane:
1. Umiejętność obsługi urządzeń multimedialnych
2. Umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych
3. Umiejętność pracy w zespole
4. Umiejętności organizacyjne i metodyczne w zakresie prowadzenia zajęć grupowych
5. Otwartość i zaangażowanie w podnoszenie kompetencji zawodowych


Wymagane dokumenty:
1. CV
2. List motywacyjny
3. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie
4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed złożeniem
6. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

Dokumenty dodatkowe:
1. Dokumenty poświadczające doświadczenie w branży tożsamej lub zbliżonej z zakresem działań
2. Zaświadczenie o ukończeniu kursów lub szkoleń z tematyki określonej w wymaganiach koniecznych lub pożądanych
3. Referencje

Wyłonienie kandydata nastąpi na podstawie dwuetapowego postępowania konkursowego:
I etap - test kwalifikacyjny z zakresu znajomości przepisów j/w oceniający kompetencje z wymogów koniecznych
II etap - rozmowa kwalifikacyjna z wykorzystaniem koszyka zadań oraz sprawdzianu posiadanych umiejętności niezbędnych do pracy na w/w stanowisku

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić niezwłocznie:
- oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed złożeniem, ewentualnie kopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza
lub
- potwierdzenie wpływu przez Krajowy Rejestr Karny "Zapytania" o udzielenie informacji o osobie

Termin składania ofert upływa z dniem  27.07.2010 r. o godzinie  11.00

Miejsce składania ofert - siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie, pokój nr 2

Oferty należy składać osobiście z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Doradca zawodowy - stażysta" w pokoju nr 2, gdzie również dostępny jest regulamin konkursu oraz druk kwestionariusza osobowego.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.
Dokumenty złożone po terminie nie wezmą udziału w procedurze rekrutacyjnej.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, że istnieje możliwość nie wybrania kandydata spośród złożonych ofert.
W ciągu 14 dni od zakończenia procedury rekrutacyjnej dokumenty można odebrać w pokoju nr 2.
Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (www.starostwopinczow.realnet.pl) na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie oraz na stronie internetowej PUP Pińczów (www.puppinczow.pl)


 

Zobacz również: