Zawiadomienie o wyborze oferty

2010-07-07 12:52:31 Aktualności

Zawiadomienie o wyborze oferty

Znak CAZ-AP-638/2/2010                                                                                                    Pińczów, dnia 07.07.2010 r.

 

 

Informacja o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej p.t. “Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych dla grupy 15 osobowej – CPV8053000-8”

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówi publicznych (tj. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 Zakład Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyniku oceny ofert uzyskał łącznie 100 pkt.

w tym: cena – 95 pkt; certyfikat jakości usług ISO - 5 pkt.

Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 11 775,00 PLN i mieści się w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Do wiadomości otrzymują:

1. Zakład Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.

2. a/

 Zatwierdził:

Dyrektor Urzędu Anna Gawrońska

Zobacz również: