Otwary konkurs na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy

2010-05-17 13:27:52 Aktualności

Zarząd Powiatu Pińczowskiego ogłasza dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Pińczowie

Terminy i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania:  1 sierpnia 2010 roku – 30 lipca 2013 roku.

Miejsce realizacji zadania: miasto / gmina Pińczów, budynek Powiatu Pińczowskiego przy ul. Polna 48 

Uprawnieni do złożenia oferty: podmioty określone w art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728  z późniejszymi zmianami )

Zadanie polega na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy będącego jednostką  pomocy społecznej, pobytu dziennego o zasięgu lokalnym dla osób przewlekle chorych psychiczne
i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Pińczowskiego, prowadzoną w oparciu o odpowiednie przepisy:

-          ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.),

-          ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami )

Termin, miejsce i tryb składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2010 roku do godziny 1530 - osobiście w Sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Pińczowie , ul. Zacisze 5,  (I piętro), lub przesłać pocztą na adres Starostwa (liczy się data wpływu oferty do Sekretariatu).

Ofertę należy złożyć w oznaczonej kopercie (oznaczenie winno zawierać nazwę organizacji oraz nazwę zadania konkursowego).

Termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w dniu 21 czerwca 2010 roku,  godzina 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pińczowie ul. Zacisze 5 pokój nr 3 (I piętro).

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu ofert przez Zarząd Powiatu nastąpi, nie później niż w ciągu
30 dni od ostatniego dnia terminu wyznaczonego dla przyjmowania ofert.

Wzory  oferty,  umowy, szczegółowy regulamin zawierający warunki finansowe i warunki  jakie powinny spełniać oferty  ,    dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pińczowie.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pińczowie Pani Joanna Słonina, nr tel. (041) 3576001-05 wew. 34.

 

Oferta(plik MS Word)

Umowa(plik MS Word)

Zobacz również: