Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 01 marca 2004 roku

2004-03-02 09:44:42 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 01 marca 2004 roku Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)

podaje się do publicznej wiadomości że wniosek Pana Józefa Kupczewskiego zam.w Pińczowie przy ulicy 3 Maja 16”A”, dotyczący wydania pozwolenia na rozbudowę istniejącej stacji tankowania gazem o stałą stację paliw wraz z niezbędnymi urządzeniami budowla-nymi na działce położonej w Pińczowie przy ul.Legionistów, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 44 został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Wniosek Inwestora oraz raport oddziaływania projektowa-nego przedsięwzięcia na środowisko zostaną udostępnione do publicznego wglądu w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, Wydziale Architektury i Budownictwa, ulica Zacisze nr 5 w godzinach od 9°° do 15°°. Stosownie do art.31 ustawy Prawo ochrony środowiska każdy ma prawo składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Zobacz również: