OBWIESZCZENIE

2010-01-27 14:24:35 Zawiadomienia

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2000 roku Nr 98,poz.1071 ze zm.) w związku z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.Nr 80,poz.721 ze zm.) Starosta Pińczowski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, działającego przez pełnomocnika, w dniu 22 stycznia 2010 roku wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa i prze-budowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości położone w Działo-szycach:

- nieruchomości położone w granicach lokalizacji inwestycji : 580, 793, 592/1, 795/2, 597/3, 597/1, 597/2, 

- nieruchomości powstałe w wyniku podziału: 641/2 (641/3, 641/4)

wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej na działkach nr ewid.: 596, 575, 579/1, 444, 443/4, 440, 439, 438/1, 426/2, 424/2, 424/2, 421, 416, 415, 414/3, 645, 621, 623, 644, 602,618, 617/2, 617/1, 616/1, 595, 592/3, 592/2

oraz przebudową dróg innej kategorii oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 402/1, 587

 

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do działek podlegających podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale, numery działek w nawiasie wytłuszczone przewidziane są pod drogę.

            Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji           w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pińczowie, II piętro pokój 25, w godzinach od 800 do 1500.

Wyjaśnia się, że w myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie decyzji, o której mowa wyżej.

Zapoznanie się z treścią decyzji  nie jest obowiązkowe.

Stronami są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w granicach inwestycji bądź  w sąsiedztwie inwestycji.

 

Zobacz również: