Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2010-01-21 14:23:36 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udo-stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,poz.1227) Starosta Pińczowski zawiadamia, że

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udo-stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa           w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,poz.1227)

 

Starosta Pińczowski

 

zawiadamia, że na wniosek z dnia 30 października 2009 roku złożony przez Pana Leszka Ostrowieckiego

wydana została decyzja z dnia 19 stycznia 2010 roku znak: AB.VI-7351/9/10 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwo-lenia na budowę domu pogrzebowego, w skład którego wchodzą: kaplica pożegnalna i kaplica boczna, chłodnia do przechowywania zwłok, pomieszczenie z piecem do spopielania zwłok, niezbędne zaplecze techniczno – sanitarne dla pracowników i klientów, garaż na samochody osobowe, na działce oznaczonej w ewidencji grun-tów nr 52 w  Pińczowie przy ul. Grodziskowej.

 

     Z treścią tej decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego          w Pińczowie, II piętro pokój nr 26, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 800  do godz.1500.

Zobacz również: