O B W I E S Z C Z E N I E

2009-12-02 09:54:17 Aktualności

Na podstawie art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasa-dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U.z 2008 roku Nr 193,poz.1194 ze zm.) oraz art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 roku Nr 98, poz.1071 ze zm.) S t a r o s t a P i ń c z o w s k i zawiadamia, że na wniosek z dnia 30 października 2009 roku, pismo bez znaku, Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z infrastrukturą tech-niczną od km 0+000,00 do km 1+288,53 w miejscowości Pińczów”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości położone w miejscowości Pińczów:

a)     nieruchomości położone w granicach lokalizacji inwestycji:

-         319/4, 319/5, 319/10, 299/4 na obrębie 05;  

-         275/1, 457/4, 505/6 na obrębie 13;  

-         6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11, 12/11, 12/12, 12/29, 13/1, 14/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 94/1, 95/1 na obrębie 14

b)      nieruchomości powstałe w wyniku podziału:

-         319/3 (319/13, 319/12), 319/11 (319/15, 319/14), 320/2 (320/4, 320/3) na obrębie 05,

-         274/2 (274/3, 274/4), 292 (292/1, 292/2), 296 (296/1, 296/2), 297 (297/1, 297/2), 457/3 (457/6, 457/5), 481 (481/1, 481/2) na obrębie 13

-         6/3 (6/8, 6/10), 6/6 (6/7, 6/9), 7/2 (7/3, 7/4), 8/2 (8/3, 8/4), 9/2 (9/3, 9/4), 10/2 (10/3, 10/4), 12/13 (12/32, 12/33, 12/34), 12/28 (12/35, 12/36), 13/2 (13/3, 13/4), 89/2 (89/3, 89/4) na obrębie 14

c)      przebudowa sieci uzbrojenia na działkach nr ewid.: 231, 237, 219, 218/1, 457/1, 505 na obrębie 13 oraz 28/3, 28/4 na obrębie 08

d)     przebudowa dróg innej kategorii oznaczonych w ewidencji gruntów nr: - 314, 317 na obrębie 05; - 463/2, 457/5, 299/3 na obrębie 13; - 132 na obrębie 08.

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do działek podlegających podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale, numery działek w nawiasie wytłuszczone przewidziane są pod drogę.

         Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pińczowie, II piętro pokój 26, w godzinach od 800 do 1500.

Wyjaśnia się, że w myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie. Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały. Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. Ponadto stronami mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie inwestycji.

Zobacz również: